បន្ទប់ទេសចរណ៍ថវិកាតិច - គ្មានបង្អួច
 

  • 2013_11_02_economy_room_1
  • 2013_11_02_economy_room_2
  • 2013_11_02_economy_room_3
  • 2013_11_02_economy_room_4
  • 2013_11_02_economy_room_5
បន្ទប់នេះ #1 ស្ថិតនៅផ្លូវបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ មានគ្រែធំទំហំ (180 X 200 សង់ទីម៉ែត្រ) ។

អាចគេងមនុស្សពេញវ័យ 2អ្នក

និងកូន 1អ្នក។ ទំហំ 20m 2។

តម្លៃ: រដូវកាល Low 30 ល្លារអាមេរិក

រដូវកាល High 40 ដុល្លារអាមេរិក

រដូវកាល Peak 50 ដុល្លារអាមេរិក


កក់ឥឡូវនេះ
 
សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់ សូមចុចនៅលើគ្រែ