បន្ទប់គ្រួសារជាន់ក្រោម ទេសភាពអាងហែលទឹក

 កក់ឥឡូវនេះ
 
សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់ សូមចុចនៅលើគ្រែ
.

  • Family Suite (9)
  • Family Suite (4)
  • Family Suite (3)
  • Family Suite (1)
  • Family Suite (2)
  • Family Suite (8)
  • Family Suite (7)
  • Family Suite (12)
  • Family Suite (11)
  • Family Suite (14)
នេះគឺជាបន្ទប់ធំមួយដែលមានគ្រែធំ 3 (160 X 200, 140 X 200 និង 120 X 200 សង់ទីម៉ែត្រ); វាមានទំហំ 35m2 អាចគេងបានមនុស្សពេញវ័យ 4 និងកុមារ 1 ។

មនុស្សម្នាក់បន្ថែមតគឺ $10 ។

តម្លៃ:
រដូវកាល Low 65 ដុល្លារអាមេរិក

រដូវកាល High 80 ដុល្លារអាមេរិក

រដូវកាល Peak 90 ដុល្លារអាមេរិក