បន្ទប់ Superior ជាន់ក្រោម
ទេសភាពសួនច្បារ


  • Superior Suite Downstairs Front View
  • Superior Suite Downstairs Front Sitting Area
  • Superior Suite Downstaris Downstairs
  • Superior Suite Downstairs Garden view (2)
  • Superior Suite Downstairs Garden view (1)
  • Superior Suite Downstairs Garden view (4)
  • Superior Suite Downstairs Garden View bathroom
  • Superior Suite downstairs Garden View toilet
បន្ទប់នេះ #2 ប្រឈមមុខនឹងសួនច្បារនៅខាងមុខ មានគ្រែធំពីរ - មួយទំហំ (180 X 200 សង់ទីម៉ែត្រ) និងតែមួយដែលមានទំហំ (120 X 200 សង់ទីម៉ែត្រ) ។ អាចគេងមនុស្សពេញវ័យ 3អ្នក

នឹងកុមារ 1អ្នក។ ទំហំ 3m2។

មនុស្សម្នាក់បន្ថែមគឺ $10 ។

តម្លៃ:

រដូវកាល Low 60 ដុល្លារអាមេរិក

រដូវកាល High 70 ដុល្លារអាមេរិក

រដូវកាល Peak 80 ដុល្លារអាមេរិក


កក់ឥឡូវនេះ
 
សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់ សូមចុចនៅលើគ្រែ