ទំនក់ទំនងកក់ឥឡូវនេះ
 
សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់ សូមចុចនៅលើគ្រែ
 

CAPTCHA ផ្ទៀង​ផ្ទាត់

The Tamarind
ផ្លូវ 23 តុលា ខេត្តព្រះសីហនុ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 855 97 500 2429