ការផ្តល់ជូនពិសេស សម្រាប់ខែតុលានិងខែវិច្ឆិកា សូមចុចនៅលើរូបគ្រែដើម្បីរកមើល
ដាក់កូដ OT10 ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 10% បន្ថែម
សន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់
កក់ឥឡូវនេះ

សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់
សូមចុចនៅលើគ្រែ