សាលរូបភាពកក់ឥឡូវនេះ
 
សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់ សូមចុចនៅលើគ្រែ
.
ទេសភាពមាត់សមុទ្រកម្ពុជា

 • Front 2
 • Beach in the morning
 • Queen Hill Resort (4)
 • Chrouy Svay (0)
 • View of outlying islands (2)
 • Ochheuteal Bay
 • Koh Puos (5)
 • Ochheuteal Beach 003
 • Ochheuteal Beach 004
 • 2013_10_22_Ochheuteal Beach 006
 • Ocheuteal beach walkway2
 • Kbal ChhayWaterfall
 • Ream Entrance
 • ream_04
 • Ream creek
 • Ream beach
 • ream_15
 • Sunset (2)
 • Sunset (3)